کنج دل

عشق اول آفریدی، عاشق اول شدی

عشق اول آفریدی، عاشق اول شدی

یاران همه در محفل ما بیخبرانند

                                      در محفل ما خبر از فتنه ندارند

این فتنه که او ترک وطن گفت

                                     اینک خبرآمد که او وصل دگر گفت

                                                                                    «بناپک»