کنج دل

عشق اول آفریدی، عاشق اول شدی

عشق اول آفریدی، عاشق اول شدی

 کنار پنجره مردی
                           نشسته خسته و آرام

 ستار کهنه به دست و
                           دارام دارام داری رام رام

                                                         

                                                             غریب و بی کس و تنها
                                                                                         در انتظار فروغی

                                                             به پشت پنجره بارون
                                                                                         و شر شرای دروغی

 

نظر به شیشه ی خیس و
                                نگاه خسته ز عادت

سکوت لحظه ی مرگ و
                                صدای تق تق ساعت

 که ناگهان شبحی رد
                           شد از برابر شیشه

                                                   

                                                      دوباره خش خش برگ و
                                                                                    دوباره تیشه به ریشه

                                                      دهان گشود و نیامد
                                                                                    نوا برون ز وجودش

                              

                                       چرا که هجرت و دوری

                                                         سخن ببرده ز یادش...


   "SAR"