کنج دل

عشق اول آفریدی، عاشق اول شدی

عشق اول آفریدی، عاشق اول شدی

در تنهایی

در فکر گذشته

در اندیشه خلقت

در این حباب کوچک

با درد

با عشق

با دردی از جنس امید

با امیدی از جنس خامی

به امید سوختن

برای شدن

میتوان.....

آری ، همه چیز در من پیچیده شده

جهان در من

و من در این ذره

میروم تا برسم

شاید......