کنج دل

عشق اول آفریدی، عاشق اول شدی

عشق اول آفریدی، عاشق اول شدی

                       عشق از دل و جانم به لبم میرسد انگار

                                                                معشوق من از راه سفر میرسد انگار

                           او راه دلم بود ولی راه بلد نیست

                                                                  معشوق من از راه دگر میرود انگار

                                                                                      «بناپک»